មួយបទនេះ ដុតអ្នកធ្វើបន្លំខ្លាំងណាស់ ហាហា ដូចAdmin ដែរ

នៅពេលថ្មីៗនេះ ថោនប្រូដាក់សិន Town Production បានបញ្ចេញមួយបទដើម្បីទទួលឧកាសចូលឆ្នាំថ្មី ដែលច្រៀងដោយ ចេន សាយចៃ

ប៉ុន្តែអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទាក់ទិន និងការងារប្រចាំថ្ថៃនេះ។

តោះតាមដាន បទចម្រៀងខាងក្រោមនេះបានយល់ហើយ។

ហាហា ហាហា។ ដល់ក ហើយ។

សូមអរគុណ។

Hits: 13

Leave a Reply