ទំនាយប្រចាំឆ្នាំច ទេវតាសោយសាច់ទ្រាយ (ពពួកសត្វម្រឹក) តើទំនាយប្រចាំឆ្នាំច នេះមានអ្វីខ្លះទៅ?

ទំនាយប្រចាំឆ្នាំច សំរឺទ្ធិស័កព.ស ២៥៦២ គ.ស ២០១៨ សម្រាប់មហាសង្ក្រាន ឆ្នាំច សំរឺទ្ធិស័កព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឺងគ.សឆ្នាំ ២០១៨ គឺមានទំនាយប្រចាំឆ្នាំសំខាន់ៗជាច្រើនដែលបងប្អូនគួរយល់ដឹងទំនាយប្រចាំឆ្នាំសំខាន់ៗមានដូចជា៖ ១. កេណ្ឌព្រះអាទិត្យ ឆ្នាំនេះខ្យល់ទៅទំនាយថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃមហាសង្ក្រានទៅ៧ថ្ងៃនឹងមានភ្លើងឆេះក្នុងស្រុកអ្នកតូចធ្វើទោសអ្នកធំ នាឆ្នាំនេះនឹងមានកើតឧត្យាទកក្រើកផ្ទៃ ក្រោមនាស្រុកនាមកណ្ដុរ និងពពែ ស្រុកនាមកណ្ដុរ នឹងកើតមានសឹក … អានបន្ថែមទំនាយប្រចាំឆ្នាំច ទេវតាសោយសាច់ទ្រាយ (ពពួកសត្វម្រឹក) តើទំនាយប្រចាំឆ្នាំច នេះមានអ្វីខ្លះទៅ?