តើការវាយបញ្ចូល BFF នៅក្នុងហ្វេសប៊ុកបង្ហាញថាតើគណនីរបស់អ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ឬទេ? សូមពិនិត្យមើលការពិត

ពាក្យចចាមអារ៉ាមបានផ្សព្វផ្សាយថាហ្វេសប៊ុកដែលសរសេរវាយ BFF ទៅក្នុងមតិយោបល់៏​ (Comment) នៃទំព័រហ្វេសប៊ុកនឹងបង្ហាញថា តើគណនីរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការ​​គេលួច “Hack” ដែរឬទេ។ សារបែបនេះអះអាងថាប្រសិនបើអក្សរ BFF មានពណ៌បៃតងនោះគណនីរបស់អ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពខណៈពេលដែលគណនីរបស់អ្នកមិនមានគ្រោះថ្នាក់។ ពាក្យចរចាមអារាម​ ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺមិនសមហេតុសមផលនិងមិនមានន័យអ្វីទាំងអស់។ លោក Mark Zuckerberg នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Facebook បានបង្កើតពាក្យ BFF … អានបន្ថែមតើការវាយបញ្ចូល BFF នៅក្នុងហ្វេសប៊ុកបង្ហាញថាតើគណនីរបស់អ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ឬទេ? សូមពិនិត្យមើលការពិត