មិនធម្មតាទេ ខ្សែភាពយន្ត “Black Panther” បានបំបែកឯតទគ្គកម្មដោយរកចំណូលបាន 218 លានដុល្លារចុង សប្តាហ៍នេះ

ការប៉ាន់ប្រមាណបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ខ្សែភាពយន្ត “Black Panther” របស់ Disney-Marvel នឹងធ្វើឱ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាលើកដំបូងដែលមានចំនួន ទទួលបាន ទឹកចំណូល 218 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 4 ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ។ ចំនួននោះមានន័យថា ខ្សែភាពយន្ត “Black Panther” ដែលមានការសម្តែងដោយលោក Chadwick Boseman និងដឹកនាំដោយ … អានបន្ថែមមិនធម្មតាទេ ខ្សែភាពយន្ត “Black Panther” បានបំបែកឯតទគ្គកម្មដោយរកចំណូលបាន 218 លានដុល្លារចុង សប្តាហ៍នេះ