២០​ ឧសភា ជាបុណ្យជាតិផ្លូវការនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានឈប់សម្រាក រៀងរាល់ឆ្នាំ

២០​ ឧសភា ជាបុណ្យជាតិនៃកម្ពុជាដែលត្រូវបានឈប់សម្រាក រៀងរាល់ឆ្នាំ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែ​ន បានធ្វើសេចក្តីសម្រចដាក់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា​ ជា “ទិវាជាតិនៃការចងចាំ” ដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្លូវការមួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះ និងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា​ ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖ … អានបន្ថែម២០​ ឧសភា ជាបុណ្យជាតិផ្លូវការនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានឈប់សម្រាក រៀងរាល់ឆ្នាំ