មហាឪសថ ព្យាបាលរោគស្ត្រី១០យ៉ាងគឺ……………….

មានឪសថ ជាច្រើនដែលដាក’លក’នៅលើទៅផ្សារដើម្បីព្យាបាលជំងឺស្រ្តី​។  មហាឪសថ ព្យាបាលរោគស្ត្រី១០យ៉ាងគឺ ១. គិសដៃស្បូន ២. រលាកដៃស្បូន ៣. រលាកទ្វាមាស ៤. ធ្លាក់ស ៥. រដូវមិនទៀង ៦. រដូវមកចុក ៧. ទាស់ស្គមរីងរៃ ៨. ឈាមក្តៅ … អានបន្ថែមមហាឪសថ ព្យាបាលរោគស្ត្រី១០យ៉ាងគឺ……………….