ការបង្ហាញពី របៀបដែលចោរលួចចាក់សោ ចង្កូតឡាន សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា (មានវីដែអូ)

ការបង្ហាញពី របៀបដែលចោរលួចចាក់សោ ចង្កូតឡាន សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា

សូមផ្ញើជូនបងប្អូនដែលមានឡាន ឬក៏មិនមានក៏ដោយ អាចទស្សនាបានទាំងអស់គ្នា

ដោយត្តីប្រុងប្រយ័ត្ន។

ទស្សនាវីដេអូ៖

Car thief

Hits: 100

Leave a Reply