អ្នកIT មួយគូរសារសងគ្នាតាមរយ:ភាសាអ្នកសរសេរកម្មវិធី (Computer Programmer)

“នេះបានបង្ហាញថាវាគឺជានិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់” ការជជែកស្តីពីកម្មវិធីណាត់ជួបគ្នាជាញឹកញាប់ត្រូវបានរុញច្រាន, ឆ្គាំឆ្គងនិងច្រំដែលដូច្នេះនៅពេលអ្នករកឃើញចំណុចរួមជាមួយការប្រកួតរបស់អ្នកវាអាចធ្វើឱ្យការសន្ទនាងាយស្រួលជាង។ ថាតើវាជាការស្រឡាញ់លក្ខណ:ទឹកដោះគោសូកូឡាឬមានបំណងប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមរយៈ emojis តែឯង ការស្វែងរកចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នាគឺជាគន្លឹះ។ ហើយឧទាហរណ៏ដ៏សំខាន់មួយនេះគឺគូស្មេហាអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដែលទើបនឹងផ្គូរផ្គងនៅលើ Tinder ហើយបានបន្តការសន្ទនាដោយប្រើភាសារបៀបអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យួទ័រ ។ លោកKevin មកពី រដ្ឋWisconsin បានផ្គូរផ្គងជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ូនីកា ដែលនាងបាននិយាយថានាងបានធ្វើការនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា (IT) ហើយកំពុងតែ “ស្វែងរកបុរស … អានបន្ថែមអ្នកIT មួយគូរសារសងគ្នាតាមរយ:ភាសាអ្នកសរសេរកម្មវិធី (Computer Programmer)