មួយបទនេះ ដុតអ្នកធ្វើបន្លំខ្លាំងណាស់ ហាហា ដូចAdmin ដែរ

នៅពេលថ្មីៗនេះ ថោនប្រូដាក់សិន Town Production បានបញ្ចេញមួយបទដើម្បីទទួលឧកាសចូលឆ្នាំថ្មី ដែលច្រៀងដោយ ចេន សាយចៃ។ ប៉ុន្តែអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទាក់ទិន និងការងារប្រចាំថ្ថៃនេះ។ តោះតាមដាន បទចម្រៀងខាងក្រោមនេះបានយល់ហើយ។ ហាហា ហាហា។ ដល់ក ហើយ។ សូមអរគុណ។ Hits: 3